Friday 22 Nov 2019 | 00:20 | SYDNEY
What's happening on

pngdf-troops-on-patrol.jpg

PNGDF troops on patrol in Bougainville, 1997